Demográfiai változások a XX. századi Európában és Magyarországon

Demográfiai változások a XX. századi Európában és Magyarországon

/Harmat Árpád Péter/

 

Európában és Észak-Amerikában a XIX. század második felében a második ipari forradalom megindulásával a gazdaság új jelenségeket mutatott föl: felgyorsultak a társadalmi változások és a francia forradalom időszakában, illetve a XIX. században szárnyat bontó filozófiák, politikai eszmék, nézetek (emberi jogok, szabadságjogok, nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, anarchizmus, keresztény-szocializmus stb.) katalizátorként segítették és gyorsították a polgári társadalmak kialakulását.

Európa népessége – a második ipari forradalom térnyerésével párhuzamosan – gyorsan növekedett.  A növekvő népesség a városokba és a tengerentúlra vándorolt. A kivándorlási hullám – a népességrobbanás keletre tolódásával együtt – északnyugat felől délkeleti irányba húzódott. A gazdasági fejlődés átalakította a társadalmat. Rohamosan csökkent Európa szerte a mezőgazdasági népesség aránya, ugyanakkor felduzzadt a városlakók száma. Gyors iramban nőtt a munkásság létszáma, ám ennek üteme a század végén lelassult. Megfigyelhető viszont a középosztály, az alkalmazotti réteg számbeli gyarapodása. Az átalakulás egész Európában megindult, viszont korántsem egyformán zajlott le. A fejlett Nyugaton a fent ismertetett folyamatok érvényesültek, míg Kelet-Európában az átalakulás éppen csak megkezdődött. Ennek következtében Oroszországban egymás mellett éltek – folyamatos kölcsönhatásban – a régi, földbirtokosokból és parasztokból álló; és az új, polgárokból és munkásokból álló társadalmi rétegek. Az ilyen, egymásba kapcsolódó, átmeneti szerkezetű társadalmat nevezik torlódó társadalomnak. Közép-Európa – mint annyi más területen – társadalmi szerkezetében is átmenetet képzett. A két világ együttélése itt is megfigyelhető, ám összeolvadásuk sokkal zökkenőmentesebb volt, mint keleten. A korszak sajátos és egyre jellegzetesebb képződménye a nagyváros. Itt jelentek meg átütő erővel a századforduló új vonásai: a városi tömeg, a tömegközlekedés, a sport, a sajtó.

Európai kivándorlási hullám az USA –ba

A nagyvárosok keletkezéséhez hasonlóan a kivándorlási hullám is az ipari forradalom terjedéséhez kapcsolódott. Ahogy az ipari forradalom és a vele járó népességrobbanás keletre tolódott, úgy nőtt idővel a kelet felől kivándorlók száma: a XVIII. század végén az angolok vándoroltak ki legnagyobb számban, a XIX. század közepén már a németek és a skandinávok, míg a századfordulón az olaszok és Kelet-Európa többi népe, köztük a magyarok. Így Európa egy-két állam kivételével (pl. Franciaország) évente százezreket bocsátott ki az Újvilágba. 1890 és 1921 között közel 19 millió bevándorló érkezett az Egyesült Államokba. A megélhetés biztosítására vagy a jobb élet reményében kivándorlók döntő többségét a gyorsan növekvő népességű országok szegényparaszti rétege alkotta, akiket már nem tudott eltartani az egyre kevesebb embert foglalkoztató mezőgazdaság. A szabad földterületekben rejlő lehetőségek és az aranyláz (pl. 1848, Kalifornia) különösen nagy vonzóerőt gyakorolt az öreg kontinens nehéz sorsú lakosaira.

Az első világháború

Az 1914-18 között zajló első világháborúban vetették be mindazon fegyvereket és újításokat, amiket a második ipari forradalomban virágzásnak indult had- és vegyipar fejlesztett ki. A sosem látott mértékű mészárlás mintegy 10 millió ember életét követelte Európában. Különösen véres harcok folytak a nyugati és a háború második szakaszában az olasz fronton. A háborúból kb. 21 millió sebesült tért haza, azonban majdnem 8 millióra teszik az eltűntek számát. A végkimerülésig folytatott küzdelmek során a hátországot teljes mértékben a háború kiszolgálására rendezték be, a nőket munkába állították, az erőfeszítések ellenére a termelés nem tudta kielégíteni a minimális igényeket sem. Európában ismét megjelent az éhezés. A háborút követő két évben az egész világon végigsöpört a spanyolnátha. A járvány világszerte több tízmillió áldozatot szedett – sokszorosát a háború áldozatainak.

A két világháború közti Európa

Európában 1920 és 1945 között a demográfiai mozgás két fő tényezőre vezethető vissza: a növekedő iparosodás és városiasodás strukturális változásainak hatására, illetve bizonyos „egyszeri eseményekre”, mint a náci diktatúra vagy a második világháború. 1920 után az európai népesség száma a kora 19. század óta tartó folyamatot követve – a korábbi időszakhoz képest ugyan lassabban, de növekedett. A világon ekkor minden negyedik ember Európában élt (kb. 500 millió fő). Az urbanizáció is folytatódott: 1930-ban már összesen tizenkét, egymilliót meghaladó lélekszámú nagyváros volt Európában. A népességnövekedést kísérő jellegzetes tendencia maradt a kivándorlás, melynek belső szerkezete új jelenségeket mutatott: egyrészt a kivándorlási kvóta többé nem érte el az 1914 előtti értékeket, másrészt megnőtt az olyan kivándorlók száma, akik nem a tengerentúlon, hanem a szomszédos európai országokban keresték a megélhetés lehetőségét (a szezonális munkavállalók száma is növekedett). Az iparosodó nyugat-európai országok vonzották magukhoz a kontinens keleti felének munkaképes népességét. A két világháború közti Európa társadalmainak a rétegződésében három jellemző tendencia mutatkozott: a vezető elit átrétegződése, a vegyes összetételű középrétegek kialakulása és a munkásosztály politikai befolyásának az erősödése. A polgári fejlődés ellenére még mindig jelentős pozíciókkal rendelkező nemesség az első világháború után hanyatlásnak indult: a közép- és kelet-európai nagybirodalmak megszűnése éppen hatalmuk alapjaitól fosztotta meg az addig vezető nemeseket.

A Szovjetunió és Németország népességpolitikája

A nagy népességmozgásokat a gazdasági okok mellett a politikai hatások is jelentősen befolyásolták. Az oroszországi októberi forradalom, majd a polgárháború milliós nagyságrendű emigrációs hullámot váltott ki: a Népszövetség 1921-es számításai Európában összességében 2,5 millió orosz emigránst mutattak ki. Később a Szovjetunióban a brutálisan végrehajtott iparosítás és a mezőgazdaság kollektivizálásának ideje alatt milliókat telepítettek át a falvakból a városokba, illetve deportáltak a Szovjetunió Európán kívüli részébe, munkatáborokba. Az állami intervenció okozta népességmozgások Kelet-, Közép- és Dél-Európát is jellemezték. A soknemzetiségű birodalmak területén létrejövő új államok az egységes nemzetállam fikciója alapján azt az elterjedt gyakorlatot alkalmazták, hogy a többségi nemzetek a kisebbségeket erőszakkal, adminisztratív eszközökkel és erkölcsi nyomással elvándorlásra kényszerítették, vagy a szomszédos államokkal lakosságcsere-egyezményeket kötöttek. Erre példa a lengyelországi németeknek szerződésben biztosított opciós joga (vagyis választhattak a lengyel vagy a német állampolgárság között).

A homogén nemzet kialakítására törekvő államokétól célkitűzéseiben és végrehajtási eszközeiben eltért a német nemzetiszocialista diktatúra népességpolitikája. Céljaként a felsőbbrendű német faj uralmának megteremtését fogalmazta meg a német élettérben (Lebensraum), amit a népesség lakhelyét és számát érintő szisztematikus intézkedésekkel igyekezett megvalósítani: bebörtönzés (koncentrációs táborok), kivándorlásra kényszerítés, deportálás és kényszeráttelepítések, fizikai megsemmisítés. A faji alapon ellenségesnek nyilvánított zsidóság kiirtására precízen működő haláltáborokat állítottak fel (a zsidó kérdés megoldása: Endlösung), az itt lemészárolt áldozatok számát 5,6-5,8 millióra becsülik.

A második világháború

A második világháború a népességszámot minden addigi mértéket meghaladóan változtatta meg. Ez különösen igaz Európára, amely a legfőbb hadszíntérként a legnagyobb emberveszteséget könyvelhette el. A világháború európai áldozatainak száma mintegy 35 millióra tehető, ezen belül a Szovjetunió emberveszteségei voltak a legnagyobbak (26 millió fő). Szemben az első világháborúval, ahol a 10 millió halott 95%-a katona volt, a második világháború összesen 55 millió áldozatának körülbelül fele polgári személy volt. A besorozás, menekülés, deportálás, kényszermunka következtében a második világháború vége tízmilliókat ért hazájuktól távol. Miközben többségük megpróbált hazavergődni, megközelítően húszmillió ember lakóhelye elhagyására kényszerült, menekültként, vagy kitelepítettként.

A hidegháború évtizedei

A társadalmi változások, amelyek az európai és észak-amerikai életet már hosszabb ideje formálták, a XX. század második felében felgyorsultak és elérték a világ szinte valamennyi régióját. Egyre kevesebben foglalkoztak a mezőgazdasággal; egyre többen költöztek a nagyvárosokba; emelkedett az iskolázottság szintje; a legszegényebb országokban is elterjedtek a technikai eszközök: gépkocsi, telefon, elektromos háztartási gépek, a szórakoztató elektronika készülékei. Az általános tendenciák mögött azonban hatalmas különbségek mutathatók ki a fejlett és a fejlődő világ között. A világ társadalmában általában alacsony szinten stabilizálódott a halálozási arány; a fejlett országokban visszaesett a születések száma, a fejlődő világban azonban továbbra is magas maradt. Sosem tapasztalt méretű népességrobbanás következett be.

A gyarmati rendszer 1974-75-ben a portugál gyarmatok (Mozambik, Angola) felszabadulásával szűnt meg. A gyarmatok függetlenné válása lényeges feltétele a létrejövő államok fejlődésének, azonban önmagában ez még csak a felzárkózás lehetőségét teremti meg számukra, nem jelent automatikus előrelépést. A főként agrárexportra specializálódott államok helyzete a legnehezebb. Afrika országai sajátos gazdasági-szociális problémákkal küzdenek, társadalmuk általában félfeudális jellegű, gazdag felső réteg és elszegényedett, gyakran analfabéta, mezőgazdasági munkából élő tömegek ellentéte jellemző. A vidéki körzetekből a városokba özönlők száma többszörösen felülmúlja a városok kínálta munkahelyeket, a megélhetési lehetőségeket. A népességrobbanás, az óriási éhínségek, a járványok miatt ezen országok saját erőből nem képesek felnőni, nehézségeik megoldása világpolitikai probléma. Míg a harmadik világ országaiban a népesség gyors gyarapodásának köszönhetően a fiatalok aránya magasabb, a fejlett világ nagy részében az idősebb generáció aránya megnőtt. Ennek hátterében az áll, hogy a fejlett országok egy részében drasztikus mértékben esett vissza a születések száma. Elsősorban az észak-amerikai és – fejlettségtől függetlenül – az európai országokban megfigyelhető a házasodási kedv csökkenése: egyre többen élnek együtt házasságkötés nélkül, illetve egyedül. Egyes európai nagyvárosokban már a háztartások közel felében csak egy fő él. Nagymértékben befolyásolta a népességszám alakulását és az emberek életét a fogamzásgátló tabletták megjelenése az 1960-as években. Európában megjelentek az első fogyó népességű országok (közöttük Magyarország), több európai országban pedig a születések száma alig múlja felül a halálozások számát. Az ezredforduló előtti években a fejlett világban fokozatosan nőtt a fogyó népességű társadalmak köre. Az ezredfordulón a világnépesség növekedését már teljes egészében a fejlődő világ szolgáltatta.

A természetes szaporulat mellett az emberiség területi eloszlását lényegesen módosító tényező a vándorlás is. Az újonnan felfedezett világrészek a XVI. és a XX. század között korábban nem tapasztalt méretű vándorlási hullámot váltottak ki. 1820-tól másfél század alatt csaknem 70 millió európai telepedett le Amerika területén, Ausztráliában és Dél-Afrikában. Ez a vándorlási hullám játszotta az egyik legjelentősebb szerepet az emberiség területi átrendeződésében. Az interkontinentális vándorlások mérete az utóbbi évtizedek során csökkent, de megnőtt az ideiglenesen áttelepülő vendégmunkások száma. Különösen jelentős a szerepük Nyugat-Európa államaiban, ahová Dél-Európa, Kelet-Európa, Afrika, Elő-Ázsia területéről 4-5 millió munkavállaló vándorolt be, számuk a családtagokkal együtt 10 millió fölé emelkedett. Az iparosodás kibontakozása elindította egy-egy ország népességének a határokon belüli átcsoportosulását is. Ennek a belső vándorlásnak nagy szerepe van az újabbkori népességkoncentrációk kifejlődésében.

A világnépesség mai eloszlása különböző földrajzi tényezők, továbbá a mögöttük hagyott évezredek történelmi fejlődésének eredménye. Szembetűnő az északi, illetve a déli földgömb népességének nagy különbsége: a világnépesség 12%-a él az Egyenlítőtől délre eső területeken, a többi az északi félgömbön. Hasonlóképpen nagy az eltérés az Óvilág (Európa, Ázsia, Afrika), illetve az Újvilág (Amerika, Ausztrália, Óceánia) benépesültsége között. Az előbbire jut a világnépesség 86%-a, az utóbbira csupán 14%-a. A Föld néhány, viszonylag korlátozott területű térségében tömörülnek az emberiség óriási tömegei. A két Ázsiai sűrűsödési góc (Kína, India) kialakulása a történelmi idők kezdetéig nyúlik vissza. Ma a Földön minden harmadik ember e két ország valamelyikében él. Ázsiában a nagyobb népességkoncentrációk kialakulása már a kezdetektől fogva folyamatosan a mezőgazdasági művelésre alkalmas területekhez köthető. Csak Japán és Korea népességnövekedése újabb keletű, ezek már részben az ipari forradalom gyümölcsei. Az európai koncentráció meghatározó szíve Nyugat-Európa, amely teljes egészében az ipari forradalomnak köszönheti népességének rendkívül gyors duzzadását. A legfiatalabb, de az elmúlt évszázad legdinamikusabban fejlődő népességkoncentrációja az USA ipari övezetében, az atlanti parton és a Nagy-tavak mentén jött létre. Érdekes jelenségeket mutatnak a világ különböző területein élő társadalmak kor és nemek szerinti összetételei is.

A fiatal korcsoportok magas aránya a fejlődő társadalmakra jellemző. A legszegényebb, szinte még teljesen a mezőgazdaságra támaszkodó országok (pl. Uganda, Kenya, Zambia) tartoznak ebbe a kategóriába. A magas születési arányt magas halálozási arány kíséri, ezért a születéstől kezdve minden korcsoport létszáma gyorsan csökken, nagyon kevesen érik meg az öregkort. A fejlettebb társadalmakban még mindig magas a születések száma, de már csökkenő a halálozás, ezért itt az előbbieknél jelentősebb a munkaképes korosztály aránya (pl. Szudán, Banglades, Paraguay, Szaúd-Arábia). Az újvilági fejlett társadalmakban (USA, Ausztrália) a középkorú korcsoportok létszáma már megközelíti a fiatalokét és az idősek létszáma is gyorsan növekszik. Európa stagnáló, illetve csökkenő népességű társadalmaiban a fiatal korcsoportok létszáma rohamosan csökken, gyorsan öregedik a népesség.

A születéskor várható átlagos élettartam növekedése – hol lassabb, hol gyorsabb ütemben – általában a világnépesség egészét jellemző folyamat. A nők átlagélettartama – biológiai okokból – a társadalmak legnagyobb részében hosszabb, mint a férfiaké. A két nem általában egyensúlyban van a népességen belül. Mindig több fiú születik, mint lány, ezért a fiatalabb korcsoportokban férfitöbblet észlelhető, azután egyre fokozottabban jelentkezik a nőtöbblet.

Az ipari forradalom nyomán a fellendülő kereskedelem, a közlekedés, az új alapokon szerveződő társadalom számtalan modern tevékenysége felgyorsította a korábban túlnyomórészben mezőgazdasági népesség foglalkozásváltását. A folyamat előrehaladásával párhuzamosan korunk egyik legjellegzetesebb népesedési jelenségévé vált a városba özönlés.

A XX. század eleje óta a rendkívül gyors népességnövekedés üteménél 4-5-ször gyorsaban gyarapodott a városi népesség. A városiasodás legmagasabb fokát Belgium és Kuvait érte el, ezek népességének 97%-a városokban lakik. A legfalusiasabb társadalmak Afrikában és Ázsiában találhatók. A világon a legmagasabb falusi népességaránnyal Bhután dicsekedhet (99%). A világ legfejlettebb országai közé sorolható Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában a népesség mintegy 3/4-e városlakó, de a városodás üteme némileg lelassult. A 0zsúfolt nagyvárosok, a hatalmas városhalmazok (megapoliszok) már nem annyira vonzóak, felerősödött az „ellenvárosiasodás” folyamata, felértékelődött a vidéki életmód minősége.

Demográfiai változások Magyarországon

Magyarországon az ipari forradalommal összefüggő nagy népességugrás – demográfiai forradalom – csak a XIX. század második felében indult meg. Jelei az 1860-as évektől érzékelhetőek voltak, ám a korszak két nagy kolerajárványa felemésztette a népességnövekedést. Az 1880-as évektől azonban egyenletes és gyors ütemű volt a folyamat, aminek csak a világháború katasztrófája vetett véget. A demográfiai robbanás hazánkban is nagyarányú elvándorláshoz vezetett. Az elvándorlás a Felvidéket és a Kárpátalját érintette átlagon felül, a népesség fő célpontja a gyorsan fejlődő Budapest és az Amerikai Egyesült Államok volt. A XIX. század második felében jelentős arányeltolódások mutatkoztak a nemzetiségi összetételben, ennek fő jellemzője a magyarság arányának növekedése volt. A változásnak három eleme volt: a természetes szaporulat, a kivándorlás és bevándorlás, és az asszimiláció. A gazdasági folyamatok hatására kibontakozó természetes asszimiláció mellett csekély mértékűnek mondhatjuk az erőszakos asszimilációt. A magyar vezetőréteg sem bővíteni, sem korlátozni nem akarta a nemzetiségek jogait. A nemzetiségek jó ideig passzív ellenállást folytattak, nem vettek részt a magyar országgyűlés munkájában, ami erősítette a magyar vezetőréteg biztonságérzetét. Az 1890-es évektől fokozottabban szálltak síkra a jogaik bővítése érdekében.

Népességváltozások Trianon után

A magyar kormány megbízottai által 1920 június 4-én aláírt trianoni békeszerződés miatt Magyarország 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, azaz éppen egyharmadára, lakóinak száma pedig 18,2 millióról 7,6 millióra, tehát a korábbi 43% -ára csökkent. A legnagyobb területet – 103 ezer négyzetkilométer – Románia kapta több mint ötmillió lakossal. Utána következett Csehszlovákia 61 ezer négyzetkilométerrel és 3,5 millió fővel. A délszláv államnak Horvát-Szlavónia mellett 20 ezer négyzetkilométer és 1,5 millió fő, Ausztriának 4 ezer négyzetkilométer és csaknem 300 ezer ember jutott. Mellettük Lengyelország és Olaszország részesedett a történelmi magyar területekből. Az elcsatolt területeken élő 10,6 millió ember közül 3,2 millió, tehát 30,2% volt magyar. Ezek közül 1,6 millió Erdélyben és más Romániának ítélt területeken, 1 millió Szlovákiában és Kárpátalján, csaknem félmillió pedig Jugoszláviában élt. A nyugat-magyarországi (burgenlandi) magyarok száma ezzel szemben nem tett ki többet 60-70 ezernél, a fiumeieké 6-7 ezernél, a lengyelországiaké pedig 250-nél.

A környező országokhoz került 3,2 milliós magyarság száma 1910 és 1930 közt drasztikus csökkenésnek indult, és az asszimilációs folyamatok, kényszermigrációk, a kisebbségellenes intézkedések hatására 1930-ra 2,6 millióra zuhant. A csökkenéshez tartozik az is, hogy a trianoni békediktátum után több mint 300 ezer magyar menekült vagy költözött át a mai országterületre. A leírt változások következtében a megcsonkított és parányira zsugorított Magyarország új határai közt a nemzetiségek aránya mindössze 10% -ot tett ki. (Korábban a „Nagy Magyarország” határai közt 45,5% volt a nemzetiségek aránya.) Később 1930 –ra ez a szám tovább csökkent 8% -ra, majd 1941 –re már csak 7% volt. Az ország egyetlen jelentős nemzetiségi csoportja a német maradt, akiknek száma félmillió körül, arányuk pedig 7 és 5% között mozgott. A lakosság felekezeti összetétele ugyancsak módosult. A román, szerb és ruszin lakosság leválásával a görögkeleti (ortodox) és a görög katolikus (unitus) egyház híveinek száma és aránya drasztikusan csökkent. A katolikusoké viszont 49% -ról (1910) 64-66% -ra (1920, 1941), a reformátusoké pedig 14% -ról 21% -ra emelkedett. Az izraeliták részaránya (5%) nem változott, az evangélikusoké pedig 7% -ról 6%-ra csökkent.

Társadalmi változások a két világháború közt

Az új határok a lakosság foglalkozásszerkezeti viszonyaira is hatást gyakoroltak. A mezőgazdaságból élők aránya az 1910-es 62% -ról 1920-ra 55,8% -ra csökkent, tehát közel 7%-kal, miközben 1870 és 1910 között csak 13%-kal. A bányászatból, valamint az iparból-forgalomból élőké ugyanakkor az 1920-as 30,1%-ról 1930-ra 32,3%-ra, 1941-re pedig 34,9%-ra emelkedett. Hasonló ütemben nőtt az értelmiségi, illetve egyéb foglalkozási kategóriákban kimutatottak számaránya is. A nagybirtokos családok száma, a trianoni területveszteségek miatt harmadára csökkent de a magmaradt főnemesek gazdasági-politikai súlya továbbra is töretlen volt. A nagypolgárság a két világháború közt kezdett felemelkedni, ugyanakkor jelentőségük és számarányuk a Nyugat-Európában jellemző szintet sohasem érte el. (A nagybirtokos és nagypolgári réteg száma együttesen is alig érte el az 50 ezret, arányuk a 0,6% -ot.) A magyar középosztály (1,6 millió fő) felét a tisztviselői-értelmiségi középréteg alkotta. Alattuk –de még a középosztályhoz tartozóan az évi ezer pengő jövedelemnél alig valamivel kisebb bevétellel rendelkező alsó középosztálybeli városlakók álltak, akik a két világháború közti Horthy-korszakban végig jelentős fogékonyságot mutattak a szélsőséges politikai irányzatok - kommunista szervezetek, agrárfasiszta-, később nemzetiszocialista és nyilas pártok – felé.

A kispolgárság 1,3 milliós tömegét az önálló kisiparosok, hivatalsegédek, postások, kalauzok, házmesterek, csendőrök … stb és családtagjaik alkották és az antiszemitizmus fő „táptalaját” jelentette befolyásolhatóságuk. A parasztság a Horthy-korszakban egy nagyjából 4-4,5 milliós hatalmas réteget jelentett egyharmadát földnélküli napszámos – cseléd elemek adták. A munkásság száma 1 és 1,4 millió közt változott, anyagi és szociális körülményeik többnyire meghaladták a parasztokét.

A két világháború között javult az orvosi ellátottság, s ennek következtében javultak a halandósági mutatók is. A születéskor várható élettartam emelkedett, a születések száma viszont csökkent. Ennek ellenére az ország népessége növekedett: az 1920-as 7,9 millióról 1941-re 9,3 millióra. A korszakban kiemelkedően nagyot fejlődött Budapest közlekedése, hírközlése és a fővárosi lakosok életszínvonala.

A második világháborús veszteségek

A magyarországi zsidóság második világháborús vesztesége a becslések szerint 550-560 ezer fő az akkori, 250-300 ezer a trianoni országterületen. A nem zsidó polgári lakosság vesztesége 60-100 ezer ember, míg 340-360 ezer magyar katona halt meg. A háború évei után a határon túli területeken Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia esetében a magyarok erőszakos asszimilálása, diszkriminatív megkülönböztetésének szervezett programja kezdődött.

A csehszlovákiai kisebbségek sorsa a II. világháború után igen mostohára fordult: az újjáalakult csehszlovák állam legelső megnyilvánulásai, így Edvard Beneš elnök dekrétumai, röviden a Beneš-dekrétumok között szerepelt a nem szláv nyelvű etnikumok, azaz a németek és a magyarok kollektív bűnösségének elve, illetve a szláv nemzetállam megteremtésének szándéka. Az 1945. április 5-én kiadott kassai kormányprogram megvalósulását a következő időszakban kiadott elnöki rendeletek és a Szlovák Nemzeti Tanács által kibocsátott törvények biztosították (ez utóbbiak nem egyszer megelőzték a prágai intézkedést). Beneš rendelkezései elsősorban a németeket sújtották, azonban a magyarokról sem feledkezett meg. 1945. május 14. és október 27. között 143 dekrétum született, melyek közül 13 közvetlenül, kb. 20 közvetve érintette a két kollektívan bűnösnek tekintett etnikumot. Ezek közül valószínűleg Beneš 1945. augusztus 2-án kiadott 33. elnöki dekrétuma járt a szlovákiai magyarság számára a legsúlyosabb következményekkel. A rendelet – híven a kassai programban megfogalmazottakhoz – automatikusan megfosztotta őket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járulékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta. A magyar nemzetiségű magánalkalmazottak elbocsátását egy júniusban kiadott rendelet írta elő. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehetővé tették és szabályozták a németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek. A kassai kormányprogram meghirdetését (1945. április 5.) követően az év végéig a népbíróságok mintegy 75 000 szlovákiai magyart – elsősorban értelmiségieket – ítéltek el háborús bűnösként és utasítottak ki az országból. Később 1948. október 25-én biztosították a magyaroknak az állampolgárság visszajuttatását hűségeskü fejében. 1949-ben megszületett a megegyezés a csehszlovák és a magyar kormány között, miszerint Prága elengedte a 30 millió dolláros jóvátétel még ki nem fizetett maradékát a már államosított szlovákiai magyar vagyon fejében. A reszlovakizációs nyilatkozatokat csak 1954-ben érvénytelenítették.

A Benes dekrétumokat kiegészítette az 1946. február 27-én megkötött magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény, melynek során 70 ezer Magyarországon élő csehszlovák lakos kötelező hazatelepülését irányozta elő a háborúban győztes Csehszlovákia, és írta elő, hogy „ennek fejében” 70 ezer csehszlovákiai magyarnak kell az őshazába települnie.

Népességviszonyok 1945 után

1945 után Magyarországon lezajlott a kommunista hatalomátvétel, és megindult a szovjetizálás. Az új kommunista vezetés, már 1947-től üldözni kezdte a társadalom bizonyos elemeit, így a Horthy-korszakban tábornoki rangot elért katonatiszteket, egyházi vezetőket, arisztokrata származásúakat, és a téeszekbe való belépés helyett az önálló gazdálkodást választó parasztokat, akiket kulákoknak bélyegeztek.

A népesség száma a diktatórikus berendezkedés ellenére növekedett, és az 50-es éveket felváltó lényegesen enyhébb „gulyáskommunizmus” idejére, - 1960-ra - elérte a 9,9 milliót. Ez mindenekelőtt a fertőző betegségek és a csecsemőhalandóság visszaszorításának köszönhető, ami pozitívan befolyásolta a születéskor várható élettartamot.

A korszak egyik népjóléti miniszteréről, Ratkó Annáról nevezték el az ötvenes évek elején született korosztályt „Ratkó-gyerekeknek”: a hivatalos családpolitika drasztikus eszközökkel ösztönözte a gyermekvállalási kedvet: évekre betiltották az abortuszt. A rendszer közvetett következményeként 1960 és 1980 között a várható élettartam átmenetileg csökkent, különösen a középkorú férfiak halálozási arányai romlottak. Ekkor már a gyermekszám is folyamatosan csökkent, az állam gyermekvállalást ösztönző szociálpolitikai intézkedései csak kis mértékben lassították a születések csökkenését.

Demográfia a rendszerváltozás után

A rendszerváltás óta a születéskor várható élettartam ismét növekszik, a gyermekvállalások száma viszont továbbra is folyamatosan csökken. Történelmileg rövid idő alatt kevés gyermekes, hosszabb átlagos élettartamú, idős népesség alakult ki. Száz éve minden tizenötödik polgár számított az idősek közé, ma minden negyedik. Az újszülöttek várható élettartama 70 év, de az átlagos gyermekszám jóval kettő alatt van. A XX. század végére eljutottunk odáig, hogy kevesebben születtek, mint ahányan meghaltak. Ennek következtében Magyarország csatlakozhatott a fogyó népességű országok közé.

Harmat Árpád Péter

Felhasznált irodalom:

  • Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó, Bp. 2009.
  • Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom. Korona Kiadó, Bp., 1999.

Hírlevelünkre feliratkozás: ITT

Regisztráció a fórum használathoz: ITT

------------------------